CWESTIYNAU AC ATEBION COVID-19

Covid-19 Update - 30 September 2022

Pryd fydd y Torch yn ail-agor i'r cyhoedd?

Byddwn yn ail-agor ein drysau i'r cyhoedd ar 1 Medi 2021 gyda sinema gyfyngedig a chynigiad o ddarllediad byw. Bydd seddi wedi eu lleoli ar bellter cymdeithasol yn parhau trwy gydol mis Medi.

Pryd fydd theatr fyw yn dychwelyd?

Rydym yn cynllunio dychweliad i allu llawn o Hydref 2021, pe bai hyn yn parhau i fod yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth yr adeg hynny. Bydd hyn ar allu llawn yn y Prif Dŷ a'r Gofod Stiwdio.

Am fwy o wybodaeth ar Covid-19 ymwelwch â gwefan  Llywodraeth Cymru yma

Beth ydy eich oriau agor?

O ddydd Gwener 20 Awst, bydd ein Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 10am a 4pm, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Lle bo modd, ffoniwch a siaradwch ag un o aelodau o'n tîm yn hytrach na dod i mewn i'r adeilad.

O ddydd Mercher 1 Medi, bydd ein Swyddfa Docynnau ar agor rhwng 10am a dechrau'r sioe ddiwethaf neu ddangosiad ffilm y dydd. Bydd y Swyddfa Docynnau ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul ar ddiwrnodau sgrinio sioe / ffilm.

Beth mae'r Torch yn ei gwneud i ddiogelu diogelwch ei chwsmeriaid pan fydd yn agor ei drysau?

Mae diogelwch ein cwsmeriaid, ein staff a'n gwirfoddolwyr yn parhau i fod yn flaenoriaeth gyntaf i'r theatr. Mae aelodau staff gweithredol yn monitro canllawiau diweddaraf y Llywodraeth yn agos wrth weithio gyda'n cyd-gymheiriaid yn y diwydiant i ddarparu gwybodaeth berthnasol am ein cynlluniau i fod yn lleoliad diogel Covid-19.

Gofynnwn i chi barhau i bellter cymdeithasol lle bo hynny'n bosibl ac, yn unol â'r ddeddfwriaeth gyfredol, gwisgo masg wyneb wrth ddychwelyd atom bob amser. Mae yna orsafoedd glanweithio llaw o amgylch yr adeilad cyfan ac wrth i chi gerdded trwy'r drysau i'r Swyddfa Docynnau.

Mae gennym nifer o fesurau diogelwch ar waith er mwyn sicrhau bod y Torch yn Covid-19 diogel, ac rydym wrth gwrs yn dilyn, ac yn wir yn mynd y tu hwnt i ganllawiau diweddaraf Celfyddydau Perfformio Llywodraeth Cymru.

Mesurau ychwanegol a fabwysiadwyd gan y Torch yn cynnwys:

Amseru'ch ymweliad - byddwn yn darwahanu ein ffilm ac yn dangos amseroedd i osgoi ciwiau. Dewch 15 munud cyn amser cychwyn eich digwyddiad.

Byddwn yn gofyn i chi fewngofnodi, wrth i chi gyrraedd, at ddibenion olrhain a diogelu, os ydych eisoes wedi lawr lwytho ap y GIG gallwch fewngofnodi gyda'r cod QR wrth fynd i mewn i'r adeilad neu ddarparu'ch manylion yn y Swyddfa Docynnau.

Cofiwch wisgo'ch masg wyneb ar bob amser oni bai eich bod wedi'ch eithrio (os felly cofiwch eich cortyn gyda thystiolaeth o eithriad) neu oni bai eich bod yn eistedd i lawr i fwyta ac yfed.

Rydym yn annog pob cwsmer i ddefnyddio e-docynnau neu argraffu tocynnau gartref cyn amser (golyga hyn llai o amserau yn ciwio yn ein cyntedd). Archebwch eich tocynnau ar-lein: os oes angen i chi archebu mwy na phedwar tocyn, os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd neu ymholiadau cyffredinol, siaradwch gydag un o'n tîm Swyddfa Docynnau, a fydd yn hapus i'ch helpu chi, trwy ffonio 01646 695267. Bydd y Torch hefyd yn treialu gwirio tocynnau'n ddigyswllt i leihau ciwiau a lleihau cyswllt.

Sylwch ein bod wedi gwneud newidiadau i'r llwybrau mynediad yn yr adeilad ac mewn rhai ardaloedd rydym wedi datblygu system unffordd i sicrhau pellter cymdeithasol yn y cynteddau. Efallai y bydd gofyn i chi fynd i mewn ac allan trwy wahanol ddrysau. Bydd ein staff a'n gwirfoddolwyr Blaen Tŷ wrth law i'ch cyfeirio chi'r ffordd iawn.

Er diogelwch ein holl gwsmeriaid, byddwn yn gofyn i bawb barchu pellter cymdeithasol trwy'r adeilad yn ystod eich ymweliad.

Pan fyddwn yn ailagor ac ar gyfer mis Medi, caiff seddi’r awditoriwm eu pellhau’n gymdeithasol i sicrhau bod ein holl gwsmeriaid yn teimlo’n ddiogel, bydd hyn yn destun newid yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Er mwyn eich cadw'n ddiogel rydym wedi gwella ein gweithdrefnau glanhau trwy'r adeilad gan gynnwys niwlio'r awditoriwm rhwng dangosiadau a sioeau.

Bydd ein staff yn dilyn mesurau diogelwch llym Covid-19 pan fyddant yn y gwaith a byddant yn cynnal profion llif ochrol yn wythnosol cyn dod i'r lleoliad.

Ar ba gapasiti y gall y Torch weithredu o dan arweiniad y Llywodraeth ar hyn o bryd?

O dan y canllawiau cyfredol, gallwn weithredu hyd eithaf ein gallu. Er hynny, rydym eisiau i bawb sy'n ymweld â'r Torch fod yn ddiogel a theimlo'n gyffyrddus yn y lleoliad. Nid ydym wedi agor ein drysau ers mis Mawrth 2020, mae llawer wedi newid ers hynny. Mae angen ychydig o amser arnom i addasu a dysgu ein ffordd orau ymlaen wrth sicrhau bod y risgiau o amgylch Covid-19 mor isel â phosibl. Ar ôl gwaredu ar y rheolau pellhau 2 fetr, byddwn yn dewis gweithredu rheol bellter cymdeithasol 1 metr + trwy gydol mis Medi ac fel arall byddwn yn cynnal neu'n rhagori ar ganllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Ein nod yw bod ar allu capasati llawn o ran seddi yn y ddau awditoriwm o 1 Hydref 2021.

Cydnabyddir bod pobl anabl yn fwy agored i'r coronafeirws. Beth mae'r Torch wedi'i wneud a / neu a fydd yn ei wneud i sicrhau bod pobl anabl fel y minnau (gan gynnwys staff, gwirfoddolwyr a chwsmeriaid) wedi cael eu hystyried ac yn gallu teimlo'n ddiogel yn dychwelyd i'r adeilad?

Yn ychwanegol at y mesurau hynny a grybwyllwyd uchod (sydd wedi'u cynllunio'n arbennig gyda diogelwch y rhai sy'n fwy agored i Covid-19 mewn golwg), rydym wedi dyrannu seddi a mannau i gadeiriau olwyn yn y ddau awditoriwm sydd ar gael i'w harchebu ar gyfer y rheini ag anabledd. Rhaid archebu'r seddi a'r cadeiriau olwyn hyn fesul ein Swyddfa Docynnau ymlaen llaw trwy ffonio 01646 695267. Ni ellir prynu'r seddi hyn ar-lein.

Rydym yn parhau i siarad â'r canllawiau diweddaraf gan Disability, Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Disability Arts Cymru a grwpiau cefnogi mynediad yn cynnwys HYNT am fwy o gyngor ar sut y gallwn groesawu'r anabl yn ddiogel a noddwyr bregus i ddychwelyd i'r theatr. 

Am wybodaeth bellach, ymwelwch â'r gwefannau canlynol os gwelwch yn dda:

HYNT https://www.hynt.co.uk/en/

Disability Arts Cymru https://www.disabilityartscymru.co.uk

Arts Wales https://arts.wales

Mind Pembrokeshire https://www.mindpembrokeshire.org.uk

Iechyd yng Nghymru https://www.wales.nhs.uk/

(Nid yw Theatr y Torch yn gyfrifol am unrhyw gynnwys ar y gwefannau uchod)

Beth sy'n digwydd os ydwyf wedi prynu tocynnau ar gyfer digwyddiad ac ni allaf fynychu oherwydd Covid-19?

Rhowch wybod i'n Swyddfa Docynnau cyn gynted ag y gallwch neu hyd at 6 awr cyn amser y sioe trwy ffonio 01646 695267.

Byddwn yn hapus iawn i gynnig credyd i chi sy'n werth eich tocynnau neu eich trosglwyddo i sioe arall yn hwyrach. Rhaid i'r tocynnau fod o'r un gwerth a rhaid talu am unrhyw wahaniaethau ychwanegol mewn gwerth. Ni fyddwn yn gallu rhoi ad-daliadau am eich tocynnau.

Pe bai Theatr y Torch yn canslo sioe am unrhyw reswm gan gynnwys ar gyfer materion sy'n gysylltiedig â Covid-19, byddwn yn rhoi ad-daliad i ddeiliaid tocynnau.

A fydd Café Torch yn ail-agor?

Parhau ar gau fydd Café Torch ym mis Medi. Rydym yn cynllunio ailagor fesul cam o Gafé Torch a'n bariau dros yr Hydref wrth i'r lleoliad ddychwelyd i'w gapasiti llawn. Rydym wedi adnewyddu'r ciosg yn ardal y Swyddfa Docynnau, gan ehangu ei allu, a bydd hwn ar gael i brynu diodydd alcoholig, diodydd poeth ac oer ac ystod o fyrbrydau a losin. Defnyddiwch daliadau cerdyn digyswllt lle bynnag y bo modd.

Beth fedraf ei wneud i helpu?

Byddwch yn amyneddgar gyda ni a dilynwch ein canllawiau Covid-19 orau ag y gallwch. Rydyn ni am i chi deimlo'n ddiogel yn yr adeilad, rydyn ni hefyd eisiau sicrhau bod ein staff, gwirfoddolwyr a'r artistiaid mewn cyn lleied o risg â phosib, fel y gallwch chi gael amser gwych yma pan ymwelwch â ni.

Mae Theatr y Torch yn elusen gofrestredig nid-er-elw, os gallwch chi ein cefnogi ni, waeth pa mor fawr neu fach, ystyriwch roi rhodd yma:

https://www.torchtheatre.co.uk/support-the-torch

Ystyriwch lobïo'ch AS lleol hefyd trwy ysgrifennu atynt i ddweud wrthynt faint mae Theatr y Torch a'r celfyddydau yn ei olygu i chi, yn enwedig yn y rhan hon o Sir Benfro.

Os oes angen i chi gysylltu gyda ni, a wnewch chi e-bostio boxoffice@torchtheatre.co.uk

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.