SWYDDI GWAG

Technegydd Theatr a Gweithdy

Mae The Torch Theatre Company Ltd (y Torch), yn gwmni cynhyrchu theatr llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau ac yn croesawu dros 80,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Ochr yn ochr â chynyrchiadau ein cwmni ein hunain, mae’r lleoliad yn cyflwyno rhaglen artistig o safon uchel o theatr, cerddoriaeth a dawns yn ogystal â rhaglen sinema amrywiol, oriel a chyfleoedd ieuenctid, addysg ac ymgysylltu cyffrous.

Bydd y rôl hon yn cefnogi, yn unol â chyfarwyddyd yr Uwch Reolwr - Technegol, y tîm technegol ym mhob agwedd ar weithrediad technegol y theatr ac i gynorthwyo'r Rheolwr Gweithdy i adeiladu'r golygfeydd.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio fel rhan o dîm, sy'n gallu cymryd a gweithredu ar gyfarwyddiadau o fewn amserlen benodol ac mewn amgylchedd gwaith prysur, sy'n gallu defnyddio eich menter eich hun y gallu i weithio'n ddiogel ar uchder, gan ddefnyddio ysgolion. a tallescope, ac o oleuo pontydd ag agwedd 'gallu gwneud' ac agwedd gadarnhaol, hyblyg at rôl y swydd, cydweithwyr a chyfoedion.

Bydd gennych frwdfrydedd dros y celfyddydau perfformio ac adloniant, byddwch yn gallu defnyddio eich menter eich hun a bydd gennych ddealltwriaeth a/neu brofiad o adeiladu.

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac yn annog ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned yn gadarnhaol, yn enwedig y rhai a dangynrychiolir ar draws y gweithlu celfyddydol.

Mae'r swydd yn un barhaol a llawn amser gyda chyflog blynyddol o £21,944.

Gellir cael mwy o wybodaeth am y swydd wag hon, y ffurflen gais a'r ffurflen Monitro Cyfleon Cyfartal isod.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 12 canol dydd, dydd Gwener, 30 Mehefin gyda chyfweliadau wedi'u trefnu ar 5 Gorffennaf 2023.

 

❉ Please note that Welsh language versions of the forms are available, please click on the Welsh flag in the top right-hand corner to access these.

Swyddi gwag Theatr y Torch ar gyfer staff Caffi achlysurol

Mae Theatr y Torch yn chwilio am unigolion llawn egni i ymuno â’n tîm Blaen Tŷ fel Cynorthwywyr Caffi achlysurol. Os oes gennych chi angerdd am wasanaeth cwsmeriaid a bod gennych chi brofiad o waith mewn caffi, gallai hwn fod yn gyfle gwych i chi.

Fel Cynorthwyydd Caffi achlysurol byddwch yn gyfrifol am:

 • Groesawu a gwasanaethu cwsmeriaid sy'n ymweld â Chaffi'r Torch, mewn modd cyflym ac effeithlon gan aros yn ddigynnwrf mewn amgylchedd a all fod yn brysur;
 • Pob agwedd ar weini bwyd a diod gan gynnwys gweithredu system til yr ICR;
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid cyson o ansawdd uchel mewn rôl sy'n gallu bod yn gyflym iawn ar adegau;
 • Clirio, sychu a thacluso byrddau ym mhob ardal o’r caffi, gan gynnwys golchi llestri wrth baratoi ar gyfer gwasanaeth;
 • Dilyn yr holl weithdrefnau hylendid a glanweithdra bwyd yn drylwyr;
 • Gweithio mewn cydweithrediad â staff theatrau eraill i ddarparu gwasanaeth di-dor ar draws yr holl weithrediad arlwyo; a
 • Chydymffurfio bob amser â pholisïau a gweithdrefnau Theatr y Torch

 

Rydym yn chwilio am unigolion gyda:

 • Agwedd o 'allu gwneud' tuag at waith;
 • Profiad blaenorol o weithio mewn caffi neu amgylchedd manwerthu;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, hyder a hunan-gymhelliant;
 • Personoliaeth onest a chyfrifol;
 • Y gallu i ddatrys problemau ar unrhyw adeg benodol;
 • Parodrwydd i fod yn hyfforddedig ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r peiriant coffi a'r tiliau;
 • Sylw rhagorol i fanylder a phrydlondeb; a
 • Sgiliau tîm ardderchog

 

Caiff oriau agor ein caffi eu pennu gan ein rhaglenni theatr a sinema a byddant yn amrywio’n rheolaidd. Rydym felly'n gweithredu system shifft/rota gydag oriau wedi'u cytuno o flaen llaw gyda'r Rheolwr Blaen Tŷ a Gweithrediadau. Bydd angen rhai sifftiau cynnar a/neu hwyr dros yr wythnos, penwythnosau a Gwyliau Banc. Felly mae argaeledd yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gwerhfawrogwn amrywiaeth ac rydym yn annog ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned yn gadarnhaol, yn enwedig y rhai a dangynrychiolir ar draws y gweithlu celfyddydol.

Bydd cyfraddau cyflog byw fesul awr/Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn berthnasol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am swydd Cynorthwyydd Caffi achlysurol, darparwch Gofnod Cyrhaeddiad (CV) diweddar a llythyr eglurhaol ynghyd â ffurflen fonitro Cyfle Cyfartal wedi'i chwblhau i Marcus Lewis, Uwch Reolwr - Blaen Tŷ a Gweithrediadau, Cwmni Theatr y Torch Cyf, Heol San Pedr, Aberdaugleddau SA73 2BU neu e-bostiwch: marcus@torchtheatre.co.uk.

Marciwch eich e-bost: Cyfrinachol – Cais Cynorthwyydd Caffi Achlysurol

Ceir rhagor o fanylion am y swydd a'r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal isod.

Mae hon yn ymgyrch recriwtio gyffredinol barhaus a chaiff ceisiadau eu hystyried yn unigol ar ôl derbyn CV a llythyr eglurhaol.

❉ Please note that Welsh language versions of the forms are available, please click on the Welsh flag in the top right-hand corner to access these.

Swyddi gwag Theatr y Torch ar gyfer staff Bar achlysurol

Mae Theatr y Torch yn chwilio am unigolion llawn egni i ymuno â’n tîm Blaen y Tŷ fel Cynorthwywyr Bar achlysurol. Os oes gennych angerdd am wasanaeth cwsmeriaid a phrofiad o waith bar, gallai hwn fod yn gyfle gwych i chi.

Fel Cynorthwyydd Bar achlysurol byddwch yn gyfrifol am:

 • Croesawu a gwasanaethu cwsmeriaid sy'n ymweld â Bar y Torch mewn modd cyflym ac effeithlon, gan aros bob amser yn ddigynnwrf mewn amgylchedd sy’n gallu bod yn brysur;
 • Pob agwedd o weini diodydd o'r bar gan gynnwys gweithredu system til yr ICR;
 • Delio gydag archebion o flaen llaw a pharatoi diodydd adeg egwyl;
 • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid cyson o ansawdd uchel mewn rôl sy'n gallu bod yn gyflym iawn ar adegau;
 • Clirio, sychu a thacluso byrddau yn ardal y bar, gan gynnwys sbectol golchi gwydrau, er mwyn eu paratoi ar gyfer gwasanaeth;
 • Dilyn yr holl weithdrefnau hylendid a glanweithdra bwyd yn drylwyr;
 • Ail-stocio a thacluso ardal y bar
 • Gweithio mewn cydweithrediad â staff eraill y theatr i ddarparu gwasanaeth di-dor ar draws yr holl weithrediad arlwyo; a
 • Chydymffurfio bob amser â pholisïau a gweithdrefnau Theatr y Torch

 

Rydym yn chwilio am unigolion gyda:

 • Agwedd o 'allu gwneud' tuag at waith;
 • Profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd bar neu fanwerthu;
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol, hyder a hunan-gymhelliant;
 • Personoliaeth onest a chyfrifol;
 • Y gallu i ddatrys problemau ar unrhyw adeg benodol;
 • Parodrwydd i gael eich hyfforddi ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r peiriant coffi a'r tiliau;
 • Sylw rhagorol i fanylder a phrydlondeb; a
 • Sgiliau tîm ardderchog

 

Caiff oriau agor ein bar eu pennu gan ein rhaglenni theatr a sinema a byddant yn amrywio’n rheolaidd. Rydym felly'n gweithredu system shifft/rota gydag oriau wedi'u cytuno o flaen llaw gyda'r Uwch Reolwr Blaen Tŷ a Gweithrediadau. Mae ein bar wedi'i drwyddedu rhwng 11:00am a 1:00am felly bydd angen sifftiau cynnar a/neu hwyr dros yr wythnos, penwythnosau a Gwyliau Banc. Felly mae argaeledd yn ofyniad hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Gwerthfawrogwn amrywiaeth ac rydym yn annog ymgeiswyr o bob rhan o'r gymuned yn gadarnhaol, yn enwedig y rhai a dangynrychiolir ar draws y gweithlu celfyddydol.

Bydd cyfraddau byw fesul awr/Isafswm Cyflog Cenedlaethol yn berthnasol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am swydd Cynorthwyydd Bar achlysurol, darparwch Gofnod Cyrhaeddiad (CV) diweddar a llythyr eglurhaol ynghyd â ffurflen monitro Cyfle Cyfartal wedi'i chwblhau i Marcus Lewis, Uwch Reolwr - Blaen Tŷ a Gweithrediadau, Cwmni Cyfyngedig Theatr y Torch, Heol San Pedr, Aberdaugleddau SA73 2BU neu e-bostiwch: marcus@torchtheatre.co.uk

Marciwch eich e-bost: Cyfrinachol - Cais Cynorthwyydd Bar Achlysurol

Ceir rhagor o fanylion am y swydd a'r ffurflen monitro Cyfle Cyfartal isod.

Mae hon yn ymgyrch recriwtio gyffredinol barhaus a chaiff ceisiadau eu hystyried yn unigol ar ôl derbyn CV a llythyr eglurhaol.

 

❉ Please note that Welsh language versions of the forms are available, please click on the Welsh flag in the top right-hand corner to access these.

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.