Beauty and the Beast – adolygiad gan Val Ruloff

Ooooh's ac aaaaah's ac mae ebychiadau o hyfrydwch yn niferus ... yn cwympo dros ei gilydd i bob cyfeiriad, oll ar unwaith!

Mae Chelsey Gillard, Cyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch ac awdur sgriptiau pantomeim ar gyfer Beauty and the Beast, wedi llwyddo i ddod â’r cyfan at ei gilydd gyda’r sioe wych hon!

Unwaith eto , unrhyw esgus :-

​"Oooooh, do fe wnaeth e " ..... sgorio Biwti o gân! "Oooh, na, ni wnaeth" ..... gwneud Anghenfil o’i hun na rhoi cam allan o’i le!

Byddaf yn pwysleisio pan ddaw i'r Bwystfil a chwaraeir gan Samuel Freeman ... mae'n llwyddiant ysgubol! Yn rhyfeddol o fwystfilaidd, ond yn fonheddig yn dywysogaidd hefyd, mae wir wedi dod i’w hun ac wedi rhagori ar unrhyw Beastie Boy! Mae'n dipyn o arwr!

Yn y cyfamser, mae’r Belle hardd, sy’n cael ei chwarae gan Leilah Hughes, yn llwyddo i’n swyno a’n hudo’n llwyr â’i swyn a’i melyster – a’r cyfan wedi’u rholio’n un i ddod i’r amlwg fel arwres go iawn. Mae teithiau’r Bwystfil a Belle ill dau yn ystod y stori sy’n datblygu yn berffaith ddarluniadol o bopeth mae’r panto yn ei wneud orau ... gan roi i ni foesoldeb y stori, neges sy’n ffocysu ar fuddugoliaeth y da dros ddrygioni ac yn ein hatgoffa o wersi i’w dysgu am y da a'r drwg. Llwyddodd y Bwystfil i ennyn fy nghydymdeimlad llwyr ac roeddwn yn union ochr yn ochr ag ef ... yn enwedig wrth draddodi ei faled llawn enaid a thrist, a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer Sam Freeman gan James Williams. Rhoddodd Belle berfformiad haenog yn ei thro wrth iddi hi, hefyd, ymdrochi ag emosiynau croes.

Mae Kevin Jenkins, Cynllunydd Set a Gwisgoedd, wedi gwneud pob ymdrech unwaith eto! Mae'n darparu'r nwyddau yn dda ac yn wirioneddol i ddylunio setiau, cefndiroedd a golygfeydd godidog ac mae yna rai cyffyrddiadau trawiadol ac effeithiol sy'n gwella'r awyrgylch yn fawr. Mae popeth wedi byrlymu i fywyd bywiog a lliwgar ers i'r rhagolwg sydyn cael ei weld yn ystod y cyfnod cyn agor y cynhyrchiad. Mae'r gwisgoedd wedi'u hysbrydoli , yn bleser pur i'w gweld ... pantomeim ar ei orau!

Mae'r motiff rhosyn hardd a rhamantus yn gweithio'n rhyfeddol ac yn cael ei weithredu'n effeithiol iawn. Mae Belle yn gwneud ei mynediad mawr ar gyfer parti pen-blwydd y Bwystfil gan wisgo'r gŵn pwrpasol, "House of Ioan" yn Ninbych-y-pysgod. Mae hi a'i gŵn yn wych!

Yn sicr, rhaid clodfori Jane Laljee, Dylunydd Goleuadau, o ran effeithiau arbennig ac m greu awyrgylch. Mae'r technegau hyn yn gyffrous iawn... ac wedi'u plethu'n ystyrlon i'r ddrama!

Cefais fy atgoffa o’r sylwadau a rannwyd yn flaenorol gyda’i gyd-adolygydd, Liam Dearden, am y stori wych y bydd Beauty and the Beast yn ei harddangos. Rydym oll yn gwybod y stori boblogaidd, wrth gwrs, ond mae ‘na ambell dro, troellau ac amrywiadau dyfeisgar iawn ar thema yma hefyd. Ni allai Liam a minnau wrthsefyll cymryd y cyfle yn ystod yr egwyl i ganu’n delynegol yn ein clodydd a rhannu safbwyntiau brwdfrydig.

Mae symlrwydd a hwyl y jôcs gwirion a'r chwrae ar eiriau yn ennill griddfan haeddiannol bob tro ... ac yna mae mwy o hiwmor oedolion i'w ychwanegu at y llawenydd hefyd. Mae gwirio enwau a chyfeiriadau amserol at fannau a thirnodau lleol bob amser yn bleser ac yn ychwanegu tipyn o wefr.

Mae'r cast cyfan o gymeriadau yn "bwdin prawf" o'r rhagflas cynharach hwnnw sydd bellach wedi aeddfedu'n flasus i ddwyn ffrwyth!

Yn syml iawn mae'r Good Fairy Gertrude (Ceri Mears) yn “derfysg” ac yn gymeriad a hanner, sy'n cyflawni rôl unrhyw “fonesig” panto hunan-barch mewn regalia llawn! Mae’r Good Fairy Gertrude yn hollol wych! Mae hwyl a hiwmor, ond hefyd dwyster, oll yn y gymysgedd. Mae Gertrude hyd yn oed yn llwyddo i greu rhai eiliadau o agosatrwydd cariadus gyda thad Belle.

Ysbrydolir yr Evil Fairy Shadwomist (Ceri Ashe). Mae hi hefyd yn portreadu pob agwedd o'r "Wiced Fairy" i’r eithaf! Powtio a mynd ar ôl ei gwefusau wrth iddi boeri allan ei dial, yna’n rhoi gwenau dirmygus ac ysgyrnygfeydd ar ei ffordd drwy ei stori a chynlluniau yn y traw-berffaith dull "ddrwg." Mae hi hefyd yn gwneud llinell lechwraidd wrth gassglu a chawd arfau cyfrinachol am ei hunaniaeth ... gorau oll am ymosodiad annisgwyl! Mae ei gwisg a'i hymddangosiad yn odidog ac mae hi mewn sefyllfa dda i gael effaith hynod ddramatig.

Mae Crystal Shanda-Lear y Bwtler (Amelia Ryan) yn ardderchog ac yn ymddiddori’n llwyr yn y rôl hon a thad Belle (Lloyd Grayshon) yr un peth – mae’r un peth yn union wir! Mae'r sgôp ar gyfer yr amrywiaeth a ddarperir gan y rolau hyn yn cael ei chwarae i'r eithaf gan y ddau gymeriad. Maen nhw'n rhedeg trwy'r holl ystod o hwyl a sbri, llawenydd, jôcs gwirion a slapstic. Mae Crystal yn dod yn gymeriad unigryw ac arwyddocaol yn ei rhinwedd ei hun, tra bod tad Belle hefyd yn creu argraff fel cymeriad cofiadwy a phwysig.

Mae'r cydadwaith, y gweithredu a ffurfiant gweithredoedd dwbl yn cyfrannu at amser llawen. Maent oll yn llwyddo i ddod yn gystadleuwyr. Rhaid rhoi canmoliaeth arbennig i Swing , Freya Dare , a gasglodd adborth cynhyrfus yr eiliad y galwyd arni, trwy garedigrwydd ei chymdeithas werthfawrogol lleol .

Mae Bethan Eleri, Cyfarwyddwr Ymladd, wedi cyflawni camp fawr o ran drama uchel yn ogystal ag anhrefn golygfeydd gwyllt. Mae'r darnau cerddorol yn doreithiog, fel yr addawyd ... a gorau oll am gael eu clywed oll yn eu cyfanrwydd. Mae cerddoriaeth yn rhan annatod o bantomeim da ac yn rhan hanfodol o’r cyfuniad wrth gwrs. Mae Sarah Benbow , Cyfarwyddwr Cerdd , a Cherddoriaeth a Thelyneg James Williams yn haeddu sylw arbennig yma ... a chlod mawr. Mae'r gerddoriaeth yn eithriadol... mae'r bar hwnnw wedi'i osod yn uchel iawn! Mae'r holl ystod o faledi moethus, clapio â llaw wrth ganu ar hyd caneuon mawr yn llawen ... yn ein hysgubo ni ymlaen yn gyflym.

Fel mae'r gân mor huawdl yn dweud... "Os ewch chi lawr i'r coedwig heddiw... chi'n siŵr o syrpreis mawr"!

Felly, peidiwch â mentro colli allan ar yr holl driciau ysgafn a hwyl. Yn bwysicaf oll ... gwyliwch allan, mae ef y tu ôl i chi!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.