THEATR Y TORCH: UN FLWYDDYN YMLAEN A BYDD Y SIOE YN MYND YN EI BLAEN

Blwyddyn i heddiw (Mawrth 16), fe wnaeth theatrau a lleoliadau adloniant ar draws Cymru gau eu llenni dros dro oherwydd pandemig Covid. Theatr y Torch oedd un o'r lleoliadau hynny wnaeth gau ei drysau a dod â pherfformiadau i ben. Flwyddyn ymlaen, ein neges yw ein bod yn eich colli chi - y staff, y perfformwyr a'r gynulleidfa  ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl cyn gynted â phosib pan mae'n ddiogel gwneud hynny.

Heddiw, ar Fawrth 16 mae Theatr y Torch yn cymryd rhan yn ymgyrch #WeMissYou #HiraethuAmdanat a drefnwyd gan Creu Cymru, yr asiantaeth ddatblygu ar gyfer theatrau a chanolfannau celf yng Nghymru. Mae ein hadeilad wedi ei oleuo yn un o liwiau'r enfys fel arwydd o obaith, wrth i ni barhau â'n paratoadau i agor y drysau i'r cyhoedd cyn gynted ag y caniateir i ni wneud hynny. Mae negeseuon hefyd yn cael eu rhannu ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn dweud wrth bobl faint rydyn ni'n eu colli.

Er gwaethaf bod ar gau i'r cyhoedd, nid yw Theatr y Torch wedi bod yn wag yn ystod y cyfnod heriol hwn i'r celfyddydau. Efallai na chaniatawyd cynulleidfa gorfforol i fyned y theatr, ond ar gyfer Theatr y Torch, mae'r sioe wedi mynd yn ei blaen, gan gefnogi'r gymuned leol yn ystod pandemig Covid a pherfformiadau symudol a gweithgaredd allgymorth ar-lein i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Rydym wedi bod yn greadigol, gan gynnig profiadau theatrig i'n cynulleidfaoedd o gysur a diogelwch eu cartrefi.

Dros y 12 mis diwethaf mae Theatr y Torch wedi bod yn cefnogi ymdrech bandemig Covid mewn nifer o ffyrdd. Ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf, fe wnaethom roi bwyd a diod nas defnyddiwyd i Patch, fe wnaethom ddanfon bagiau o gynnau tân i aelodau mwyaf bregus y gymuned leol a gwnaeth tîm technegol y theatr, gyda'ch cefnogaeth chi, greu 1000 o darianau wyneb ar gyfer gweithwyr allweddol, nyrsys a gofalwyr.

Mae theatrau a lleoliadau adloniant yn un o'r ychydig sectorau yng Nghymru sydd wedi aros ar gau trwy gydol y pandemig, ond rydym wedi bod yn greadigol i gynnig profiadau ar-lein i'n cynulleidfaoedd tra bod ein drysau'n parhau ar gau. Rydym wedi cadw ein Theatr Ieuenctid i gymryd rhan trwy weithdai ar-lein ac yn ein Stiwdio a droswyd yn arbennig yr hydref y llynedd gyda rhagofalon Covid ar waith. Mae Côr Cradle Choir yn parhau i ffynnu ar-lein, a symudodd ein côr cymunedol Lleisiau'r Torch ar-lein fel Lleisiau Torch 'Rhithwir', gan ddifyrru dros 45,000 o bobl o bob cwr o'r byd gyda'n caneuon wythnosol. Rydym hefyd wedi coleddu technoleg ddigidol i ffrydio sioeau fel digwyddiad wedi’i ffrydio’n fyw gyda’r digrifwr Daniel Kitson, Parti Nadolig McDougall a chynhyrchiad rhithwir o Oscar Wilde’s Picture of Dorian Gray gydag enwau mawr fel Stephen Fry a Joanna Lumley.

Mae Theatr Ieuenctid y Torch hefyd wedi lansio prosiect Blwch Atgofion newydd, yn gofyn i bobl o dref Aberdaugleddau gysylltu a rhannu eu straeon o'r gorffennol a'r presennol. Yna caiff y rhain eu cynhyrchu yn ddarn hiraeth byr, wedi'i berfformio gan y Theatr Ieuenctid pan fydd hi'n ddiogel dychwelyd i'r adeilad.

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol y Torch, Benjamin Lloyd:

“Mae'r Torch yn adnodd hanfodol i'r rhanbarth gydag artistiaid, cynulleidfaoedd, grwpiau cymunedol a busnesau lleol yn dibynnu ar y theatr am gyfle, adloniant, ymgysylltu a ffyniant. Mae hon wedi bod yn flwyddyn heriol iawn i'r theatr, ein staff a'n cymuned, ond rydym yn obeithiol y gwelwn ein cynulleidfaoedd yn dychwelyd yn fuan, ac yn y cyfamser byddwn yn parhau i gefnogi, ymgysylltu ac ysbrydoli trwy ein harloesiadau ar-lein a fesul adrodd hen straeon ar ffurf ein prosiect diweddaraf, Stori Sir Benfro. Rydyn ni'n gweld eisiau chi i gyd ac unwaith y byddwn ni'n cael caniatâd i ailagor byddwn ni'n barod ac yn aros gyda breichiau agored a'n rhaglen gyffrous a hygyrch i bawb."

Un flwyddyn ymlaen, meddai Cyfarwyddwr Creu Cymru Louise Miles-Payne:

“Roedden ni eisiau uno theatrau ledled Cymru a pha ffordd well o wneud hynny na gydag enfys. Mae'n symbol ein bod ni'n parhau i fod yma ac yn aros am ddychweliad ein cynulleidfaoedd, ein staff a'n perfformwyr. "

"Mae theatrau a chanolfannau celfyddydol yn chwarae rhan hanfodol yn economi'r celfyddydau yng Nghymru. O stiwdios bach i lwyfannau cyllideb fawr, mae theatr a'r celfyddydau perfformio yn rhan o wead bywyd Cymru. Mae gan drefi, pentrefi a dinasoedd ar draws Cymru theatrau sy'n cael eu defnyddio at ddibenion yn fwy na gweld sioe yn unig - maen nhw'n fannau i nifer o wahanol grwpiau yn y gymuned ddod at ei gilydd i ddysgu, cymdeithasu a chreu. Theatrau yn aml yw curiad calon y gymuned leol. Maen nhw'n dod â phobl ynghyd i chwerthin, crio, gorfoleddu a dysgu. Maent wedi parhau i wneud hyn yn ystod yr amser ansicr hwn. "

“Rydym wedi bod yn gweithio’n agos gyda Swyddogion Llywodraeth Cymru a’r Dirprwy Weinidog ar ailagor ein theatrau yn ddiogel. Gobeithiwn y caniateir hyn yn fuan pan fydd y sefyllfa’n gwella ”.

Mae ymgyrch #WeMissYou #HiraethuAmdanat sydd wedi ei threfnu gan Creu Cymru yn cael ei chefnogi gan leoliadau ar draws Cymru gyda pherfformwyr enwog ar gyfryngau cymdeithasol yn rhannu sut maent yn colli eu theatrau.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol yn cefnogi Theatrau RCT, dywedodd Callum Scott Howells, a chwaraeodd un o’r rhannau allweddol yn ddiweddar fel Colin yn “It's a Sin” ar Channel 4: “Rwyf mor falch o’n theatrau lleol, Theatrau RCT, yn enwedig y Park a Dare. Rwy'n teimlo mai dyna lle mae fy nghalon yn perthyn. A dros y flwyddyn ddiwethaf hon, nid ydym wedi cael cyfle i fynd i weld cynyrchiadau anhygoel yno, a pha mor siomedig yw y bydd blwyddyn wedi bod yn ein bywydau pan na allem fynd i'r Park and Dare. Y cyfan y gallaf ei ddweud yw #WeMissYou ond rydyn ni'n mynd i fod yn ôl yn fuan, ac rydyn ni'n mynd i fod yn ôl yn gryfach nag erioed ”.

Yn cefnogi Theatr Felinfach yn yr ymgyrch #WeMissYou #HiraethuAmdanat, dywedodd actor, Grand Slam a Rownd a Rownd, y cerddor Dewi Pws: “Yr hyn yr wyf yn ei golli am fynychu'r theatr yw'r dramâu iaith Gymraeg, bandiau byw, cynhesrwydd y gynulleidfa, y chwerthin, y llefain, ond y peth mwyaf dw i'n ei golli yw'r BAR”.

Ychwanegodd Cynorthwyydd y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Torch, Amanda Griffiths:

“Yr hyn rydw i’n ei golli am beidio â mynd i Theatr y Torch yw’r cyfle i weld drama neu sioe gerdd boblogaidd yn fyw ar y llwyfan - does dim byd tebyg i nodiadau agoriadol cyngerdd byw na dwyster cynhyrchiad theatraidd dramatig, ac ymateb cyffredin y gynulleidfa! ”

Mae Theatr y Torch yn aros am ganllaw pellach gan Lywodraeth Cymru i wybod pa bryd y byddant yn gallu agor unwaith eto i'r cyhoedd. Unwaith caiff hyn ei gadarnhau, byddwn yn gallu rhannu ein cynlluniau gyda chi.

 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.