THEATR Y TORCH YN AIL-AGOR AR DDYDD MERCHER 1 MEDI

Theatr y Torch i Ddisgleirio’n Llachar Eto

Bydd Theatr y Torch, Aberdaugleddau’n ailagor ei drysau i'w chefnogwyr unwaith yn rhagor ar ddydd Mercher 1 Medi 2021. Ar ôl 18 mis hir, mae hyn yn newyddion i'w groesawu'n fawr i'r theatr, ei staff a'i gwirfoddolwyr, ac yn bwysicaf oll ei chymuned sydd wedi colli'r gwefr a mwynhad o adloniant ar y llwyfan a’r sgrin fawr.

Bydd y Torch yn cynnig rhaglen lawn o Sinema a Darllediadau Byw trwy gydol mis Medi. Fel diolch arbennig i gymuned Sir Benfro am eu cefnogaeth barhaus a'u teyrngarwch, bydd pob tocyn Sinema yn £5 y tocyn a bydd Darllediadau Byw yn £10 y tocyn am bob dangosiad yn ystod mis Medi.

Mae’r rhaglen Sinema yn cynnwys gwledd o’r ffilmiau diweddaraf yn cynnwys Cruella gan Disney, Fast and Furious 9Peter Rabbit 2The Suicide SquadDream Horse a The Father. Yn hwyrach ym mis Medi, bydd y Torch yn dangos Shang Chi gan Marvel a People Just Do Nothing Big In Japan a Free Guy. Bydd y darllediad byw yn cynnig Together Again (Andre Rieu) Follies a Romeo and Juliet gan y National Theatre Live. Bydd seddi pellter cymdeithasol yn aros yn eu lle trwy gydol mis Medi wrth i'r theatr baratoi i ddychwelyd i'w llawn allu o fis Hydref gyda dychweliad o’i rhaglen Theatr Fyw.

Wrth ail-agor ei drysau, dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Theatr y Torch, Benjamin Lloyd:

“Mae'r misoedd diwethaf hyn wedi bod yn hynod anodd ac ynysig i gymaint, a gwaethygwyd hyn oherwydd colli profiad a mynegiant cymunedol trwy gydol y cyfnod clo. Er bod y Torch wedi parhau â'n cefnogaeth i grwpiau cymunedol, dosbarthiadau a'n theatr ieuenctid, ar-lein a thu ôl i ddrysau caeedig, nid ydyw 'run peth heb gael ein cynulleidfaoedd fyw yn yr adeilad ac felly rydym wrth ein bodd yn cyhoeddi y byddwn yn ailagor gyda nod masnach cyfoethog, rhaglen amrywiol a chynhwysol o ddydd Mercher 1 Medi.”

Pan fydd ein drysau’n ailagor ac er mwyn cysuro cynulleidfaoedd a staff fel ei gilydd, bydd uwch polisïau a gweithdrefnau Covid ar waith. Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, gofynnir i gwsmeriaid wisgo masg wyneb ar bob adeg (oni bai eu bod yn bwyta neu'n yfed), bydd gorsafoedd glanweithdra dwylo wedi'u lleoli o amgylch yr adeilad, bydd archebion yn gyfyngedig i grŵpiau swigod gyda seddi wedi eu gosod mewn dull pell cymdeithasol ar draws y ddau awditoriwm, anogir cwsmeriaid i archebu ar-lein (mae cefnogaeth y Swyddfa Docynnau ar gael) a defnyddio tocynnau argraffydd gartref / digidol lle bo hynny'n bosibl, a bydd amseroedd mynediad yn cael eu darwahanu trwy gydol y dydd fel y gellir glanhau'r theatr yn drylwyr cyn y perfformiad nesaf.  

Bydd hefyd ychydig o newidiadau i'r ffordd y caiff bwyd a diod eu cynnig yn y Torch. Mae ciosg newydd wedi'i adeiladu yn y Swyddfa Docynnau sy'n cynnig amrywiaeth o losin a byrbrydau, hufen iâ, diodydd poeth ac oer, a diodydd alcoholig. Bydd prif fannau bar a Café Torch yn parhau ar gau i ddechrau ond byddant yn ailagor yn hwyrach yn y flwyddyn wrth i'r Torch gyflwyno elfennau newydd mewn gwahanol rannau o'i weithrediadau i gyd-fynd â chodi cyfyngiadau pellter cymdeithasol.

Bydd Cynyrchiadau Cwmni Theatr y Torch, sydd wedi ennill clod mawr, yn dychwelyd i’r llwyfan o fis Hydref gan ddechrau gydag Angel, drama a ysbrydolwyd gan stori wir ymladdwr rhyddid benywaidd Cwrdaidd a frwydrodd yn erbyn gwrthryfelwyr ISIS yn Syria. Hefyd o fis Hydref, bydd y Torch yn croesawu dwy arddangosfa ryfeddol: Bydd One World: Arddangosfa gan Artist Gwersyll Penally yn ymddangos ym Maes Oriel Joanna yn y Torch, ac, i gyd-fynd â lansiad gwefan bwrpasol ar gyfer ein prosiect ymgysylltu artistig Stori Sir Benfro, cynhelir arddangosfa wedi'i churadu'n arbennig i ddathlu pobl ac ardaloedd Sir Benfro sy'n rhan o'r prosiect arloesol hwn.

I’r rheiny ohonoch sydd wedi gweld eisiau’r wledd Nadoligaidd flynyddol o Bantomeim, gall y Torch hefyd gadarnhau bod Sinderela i fod i ddigwydd ym mis Rhagfyr gyda hoff Fonesig Sir Benfro, Dion Davies a’r hynod hoffus Dave Ainsworth, wedi'u cadarnhau i serennu yn y sioe Nadoligaidd mwyaf hudolus i'r teulu. Caiff Angel a Sinderela eu cyfarwyddo gan Gyfarwyddwr Artistig Theatr y Torch, Peter Doran.

Bydd y Torch hefyd yn croesawu ei chymuned leol a'i grwpiau creadigol yn ôl. Yn dilyn haf o Weithdai Ieuenctid pell a chymdeithasol a Gweithdai Dawns Joon, bydd pob grŵp cymunedol yn dychwelyd i'r Torch yn bersonol o fis Medi, gan gynnwys Cradle Choir, Grwpiau Mamau a Babanod a dosbarthiadau symud anabledd Gofal y Celfyddydau. Bydd Theatr Ieuenctid y Torch a Chôr Lleisiau’r Torch yn dychwelyd yn hwyrach yn yr Hydref.

Ychwanegodd Benjamin Lloyd: 

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni'n dychwelyd at yr hyn rydyn ni'n ei wneud orau ac rydw i eisiau estyn fy niolch unwaith eto i'n staff, ein tîm gwirfoddolwyr ac i chi, ein ffrindiau gwerthfawr, am y gefnogaeth rydych chi wedi'i dangos i'r Torch yn ystod y misoedd diwethaf. Mae'r Torch yn adnodd gwerthfawr i'r Celfyddydau yma yng Nghymru ac i'n cymunedau fel ei gilydd ac er bod gennym gyfnodau anodd o'n blaenau wrth i ni ddechrau'r broses o adeiladu'n ôl yn fwy disglair, rwy’n ymwybodol gyda'ch cefnogaeth barhaus y byddwn yn parhau i greu, ymgysylltu, ysbrydoli a diddanu am genedlaethau i ddod.”

Mae'n amser cyffrous o'n blaenau yn y Torch ac yn bwysicaf oll mae'r theatr yn barod i'ch croesawu chi oll yn ôl unwaith eto. Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer rhaglen Hydref y Torch, gyda mwy o sioeau i'w cyhoeddi'n fuan iawn. Argymhellir prynu tocynnau ymlaen llaw o wefan Theatr y Torch sef www.torchtheatre.co.uk ac ar gyfer cefnogaeth ychwanegol gyda’r archebu, cysylltwch gyda’r Swyddfa Docynnau ar 01646 695267. 

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.