TYLA O DDOC PENFRO YN CYMRYD RÔL NEWYDD YN Y TORCH

Wedi’i geni a’i magu yn Noc Penfro, mae Theatr y Torch yn croesawu Tyla Thomas fel Rheolwr Llwyfan ar gyfer ei chynhyrchiad hydref, Private Lives a’i phanto Nadoligaidd Beauty and the Beast. Gyda chyfoeth o wybodaeth a phrofiad, mae Tyla wrth ei bodd yn gweithio yn ei lleoliad lleol ac yn y sir lle cafodd ei magu.

Nid yw Tyla, a astudiodd Rheolaeth Llwyfan a Theatr Dechnegol yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd yn ddieithr i’r Torch.

‘Dyma fydd fy nhrydedd flwyddyn yn gweithio yn y Torch, ac yn y cyfnod hwnnw rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn rhan o lawer o sioeau. Dechreuais yn 2021 gyda’r pantomeim, ‘Sinderela’, fel Dirprwy Reolwr Llwyfan. Yn 2022 gofynnwyd i mi fod yn rheolwr llwyfan ar daith Gymreig ‘Carwyn’, a fu’n perfformio yn y Torch am bythefnos cyn teithio i wahanol leoliadau ar draws y wlad. Roedd yn anrhydedd i mi ymuno â’r Torch yn yr Edinburgh Fringe, fel rheolwr llwyfan ‘Grav’ ac ‘Angel’, a throsglwyddiad ‘Angel’ i’r Hope Theatre yn Llundain. Gan ddychwelyd i Aberdaugleddau roeddwn yn Ddirprwy Reolwr Llwyfan ar gyfer ‘Of Mice and Men’, a’r panto ‘Sleeping Beauty’. Mae 2023 yn gyffrous, gan y byddaf yn camu i fyny fel Rheolwr Llwyfan,’ esboniodd Tyla a fynychodd Ysgol Uwchradd Penfro.

Mae ei rolau rheolwr llwyfan wedi mynd â hi ledled Cymru a thu hwnt. Mae ei chynhyrchiadau diweddar yn cynnwys bod yn Rheolwr Llwyfan ar lyfr Assassins: The Musical’(WAVDA), ac yn Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol i’r cynhyrchiad Cymraeg Pijin (Theatr Genedlaethol a Theatr Iolo). Mae hi hefyd wedi gweithio ar amryw o ddigwyddiadau, gan gynnwys fel Rheolwr Llwyfan ar gyfer ‘Noson Flynyddol o Gerddoriaeth a Drama i Dywysog Cymru a Duges Cernyw’ CBCDC.

Ond does dim byd tebyg i weithio mewn theatr y buoch chi ynddi fel plentyn a chael eich ysbrydoli gan ei chynhyrchiadau. Roedd ymgymryd â rôl y Rheolwr Llwyfan gyda’i heriau yn union addas i Tyla.

‘Rwyf wrth fy modd yn gweithio yn y Torch, ac rwyf wedi edrych ymlaen yn fawr at ddod yn ôl yma ar bob sioe am y tair blynedd diwethaf. Rwy'n mwynhau dod yn ôl i'r gymuned sydd wedi'i hadeiladu yma, ac rwy'n angerddol am fod yn rhan o'r gymuned honno. Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael y Torch fel fy theatr leol yn tyfu i fyny, ac mae’n rhan fawr o’r rheswm pam roeddwn i eisiau i hon fod yn yrfa i mi. Roedd y Torch yn gynrychiolaeth wych o’r hyn y gall theatr broffesiynol fod, ac roedd yn union ar garreg fy nrws. Rwyf hefyd yn werthfawrogol iawn o’r cyfleoedd y mae’r Torch wedi’u rhoi i mi, fy swydd DSM gyntaf yn 2021, fy nhaith gyntaf o amgylch Cymru, fy swydd Rheolwr Llwyfan gyntaf, mynd i’r maes yn Edinburgh Fringe ar ddim un ond dwy sioe, a llawer mwy,’

Mae Private Lives (Noël Coward) i’w gweld yn Theatr y Torch o ddydd Mercher 4 Hydref tan ddydd Sadwrn 21 Hydref ac yn bendant mae’n ddrama na ddylid ei cholli fel yr eglura Tyla:

‘Rwy’n meddwl y bydd yn gynhyrchiad gwych. Rwy’n gyffrous i weld y cyfan yn dod at ei gilydd – set, propiau, gwisgoedd, a dw i’n gyffrous iawn i bawb weld beth rydyn ni i gyd yn gweithio mor galed arni. Mae’r set wedi’i dylunio’n wych gan Kevin Jenkins mewn arddull art deco o’r 1930au, felly mae’n mynd i fod fel camu i’r gorffennol! Bydd yn dasg fawr iawn i mi a fy nhîm, ond rwy’n gwybod ar y diwedd y bydd yn edrych yn anhygoel, a byddwn wrth fy modd pe bai pawb yn dod i weld pa mor wych yw hi!

‘Eleni, mae fy rôl ychydig yn wahanol i’r hyn rydw i’n ei wneud fel arfer. Yn flaenorol, bûm yn Ddirprwy Reolwr Llwyfan, a’m swydd oedd eistedd mewn ymarferion, gwneud nodiadau ar bopeth sy’n digwydd, dosbarthu’r amserlen bob dydd i’r cwmni cyfan, cynhyrchu cofnodion cyfarfodydd yn dilyn cyfarfodydd cynhyrchu, a sicrhau bod pawb yn gwybod popeth y mae angen iddynt ei wneud o'r ystafell ymarfer. Yn ystod ymarferion technegol (yr amser pan fyddwn yn rhoi popeth ar y llwyfan gyda'r set, gwisgoedd, propiau, goleuo a sain), fy ngwaith i yw eistedd ar ochr y llwyfan gyda fy sgript, a chiwio'r sioe. Yn y bôn mae hyn yn golygu fy mod yn dweud wrth bawb beth i'w wneud - pryd i newid y goleuadau, pryd i chwarae effeithiau sain, pryd i symud dodrefn ac ati. Eleni, fi yw'r Rheolwr Llwyfan ar lyfr, sy'n golygu fy mod yn gwneud yr uchod i gyd, a mwy, gan gynnwys rheoli’r ASM’s a sicrhau bod yr holl bropiau’n cael eu prynu neu eu gwneud, gweithio gyda’r Rheolwr Cynhyrchu ar amserlenni, datrys unrhyw broblemau sy’n anochel yn codi, rhedeg yr ymarferion technegol, a rhedeg y cynhyrchiad yn gyffredinol,” meddai Tyla sy’n gobeithio y bydd pobl o bell ac agos yn dod i weld y cynhyrchiad.

Daeth i’r casgliad: ‘Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn gwneud eu gorau i gefnogi’r Torch drwy ddod i weld ‘Private Lives’ a’r panto, a pharhau i gefnogi drwy ddod i weld sioeau’r dyfodol. Mae’r Torch yn ased amhrisiadwy i’n cymuned, ac mae angen yr holl gymorth sydd ar gael er mwyn sicrhau y gall nid yn unig ni ein hunain, ond cenedlaethau’r dyfodol yn Sir Benfro, barhau i elwa ar y gelfyddyd y mae’r Torch yn ei chynhyrchu.”

Bydd Rebecca Evans a Bethan Elsbury yn ymuno â Tyla. Mae’r ddwy yn Rheolwyr Llwyfan Cynorthwyol ac wedi mynychu Prifysgol Cymru Dewi Sant, Caerfyrddin.

Dywedodd Rebecca: ‘Mae fy rôl yn eithaf heriol oherwydd weithiau mae’n rhaid i chi ddod o hyd i eitemau penodol iawn a gorfod cadw o fewn cyllideb gyfyngedig ac amserlen gyfyngedig ond rydw i wrth fy modd yn gweithio yma a gobeithio y gallaf weithio ar fwy o gynyrchiadau yma yn y dyfodol.’

Gweithio ar Private Lives yn Theatr y Torch yw’r swydd gyntaf i’r ddwy ar ôl graddio ac er yn heriol, mae’n mynd yn dda fel yr eglura Bethan:

‘Mae’n wych gallu rhoi’r hyn rydym wedi’i ddysgu ar waith a dysgu mwy ar hyd y ffordd, wedi’i amgylchynu gan grŵp cefnogol o bobl. Cyrchu prop yw ein prif ffocws hyd yn hyn ac mae hwn yn gynhyrchiad prop trwm, felly mae nifer o bethau i'w cyrchu mewn ychydig o amser. Gall aros yn drefnus drwy gydol y broses fod yn anodd ond mae’n helpu i ddibynnu ar y rhestr propiau a sicrhau ei bod yn cael ei diweddaru’n gyson.’

I archebu tocynnau, ymwelwch â Swyddfa Docynnau Theatr y Torch https://www.torchtheatre.co.uk/private-lives/ Neu ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar01646 695267.  

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.