BLOG RHIF. 11 - AMANDA GRIFFITHS

Hi, Amanda ydw i ac rwy’n gynorthwyydd swyddfa docynnau yn Theatr y Torch. Rwyf wedi gweithio yn Theatr y Torch ers dros 5 mlynedd bellach a dechreuais yn achlysurol am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2017, gan weithio oriau o amgylch swydd arall. Ym mis Chwefror 2018 ymunais â theatr y Torch yn barhaol ac mae'r gweddill, fel mae’n nhw’n ei ddweud, yn hanes! Fy nghariad at y theatr a’r celfyddydau a fy angerdd tuag at bobl yw’r rheswm i mi ddewis y rôl hon. Rydyn ni'n gwneud mwy na gwerthu tocynnau’n unig ac nid oes dau ddiwrnod yr un peth. Mae ein horiau a’n sifftiau’n amrywio felly mae’n rhaid i ni fod yn hyblyg, ac addasu i newidiadau munud olaf, fel canslo digwyddiadau neu newid lleoliad. Y peth rydw i’n ei garu fwyaf am fy swydd, ar wahân i’r tîm hyfryd rydw i’n gweithio gyda nhw, yw cael cyfarfod â’r cyhoedd a helpu i rannu ein lleoliad lleol, (oeddech chi’n gwybod bod y Torch yn elusen gofrestredig?) a fy angerdd am y celfyddydau gyda phobl o bob cefndir. Mae'r Torch yn lle croesawgar i'n cymuned.

Fel rhan o fy rôl, rwy’n delio ag ymholiadau cwsmeriaid dros y ffôn, drwy e-bost ac yn bersonol, yn cynghori ar ddigwyddiadau sydd i ddod, seddi, mynediad a chyfraddau grŵp ar gyfer archebion mwy fel ysgolion neu grwpiau cymunedol. Rwyf hefyd yn gweithio'n agos gyda'r tîm Blaen Tŷ gan gynnwys ein huwch reolwyr/rheolwyr ar ddyletswydd, tywyswyr a staff ciosg/caffi, yn ogystal â'n tîm marchnata i helpu i hyrwyddo ymgyrchoedd marchnata, arddangos a phrawfddarllen deunydd marchnata. Rwyf hefyd yn gyfrifol am ddiweddaru taenlenni ar gyfer archebion grŵp, cysylltu ag ysgolion lleol a grwpiau cymunedol, anfon ffigurau ffilm dyddiol/adroddiadau ffilm wythnosol at ddosbarthwyr ffilm a rhywfaint o anfonebu. Os ydym byth yn brin o dywyswyr, i gynorthwyo cwsmeriaid ac eistedd i mewn ar ddigwyddiadau, byddaf yn aml yn helpu yma hefyd.

Yn aml gall gweithio yn y swyddfa docynnau fod yn straen, pan fydd hi'n brysur a'r ciwiau allan drwy’r drws neu os bydd pethau'n newid funud olaf. Mae ein tîm bach yn cydweithio i ddarparu'r gwasanaeth gorau y gallwn, ac yn aml yn dod o hyd i ochr ddigrif i'n swydd. Y pethau mwyaf cyffredin rydyn ni'n delio â nhw yw pobl yn colli tocynnau, yn troi i fyny ar y diwrnod anghywir neu hyd yn oed yn anghofio pa enw y mae’r tocynnau wedi eu harchebu! Yn ffodus, rydym bob amser wrth law i helpu cymaint ag y gallwn. Roedd yr achosion o covid a'r cyfnodau clo wedi bod yn anodd i ni fel elusen ac roedd y gefnogaeth gan y cyhoedd yn anhygoel. Am gyfnod, bûm yn gweithio gartref, yn cysylltu â phobl i aildrefnu archebion a’u diweddaru ar ddigwyddiadau theatr. Y cyfnod hwn, i mi, oedd y mwyaf gwerthfawr, gan imi gael cadw mewn cysylltiad â’n cwsmeriaid hyfryd ac i rai dyma’r unig ran o’u diwrnod yr oeddent yn siarad ag unrhyw un. Roedd ail-agor yn dilyn covid yn gyfnod heriol i’r theatr ac i’n swyddfa docynnau, gan ein bod yn delio â phobl a oedd yn aml yn bryderus ac yn ansicr. Roedd cyflwyno rheolau diogelwch newydd a thrwyddedau covid yn her enfawr i bawb, a thrwy weithio ochr yn ochr â'n tîm Blaen Tŷ, gwnes fy ngorau glas i helpu pawb a ddaeth drwy ein drysau. Mae mor braf gweld wynebau cyfarwydd yn dychwelyd a rhai newydd hefyd.

Byddaf bob amser yn ddiolchgar am y profiadau y mae gweithio yn y Swyddfa Docynnau yn Theatr y Torch wedi’u rhoi i mi, a’r llu o bobl yr wyf wedi’u cyfarfod ar hyd y ffordd. Does dim swydd debyg iddi!

TORCH THEATRE NEWSLETTER

Get in the Spotlight!

Want to be the first to hear about upcoming performances, exclusive ticket offers, and behind-the-scenes action at the Torch Theatre? Subscribe to our newsletter and let the drama come to you.

Find out more about how this website uses cookies to enhance your browsing experience.